Betingelser

Priser

 • Alm. stade 6 meter (front) x 6 meter (dyb), 2 moduler = 1.850,00 kr. + miljø 500,00 kr. Total 2.350,00 kr.
 • 9 meter (front) x 6 meter dyb, 3 moduler = 2.775,00 kr. + miljø 500,00 kr. Total 3.275,00 kr.
 • 12 meter (front) x 6 meter (dyb), 4 moduler = 3.700,00 kr. + miljø 500,00 kr. Total 4.200,00 kr.
 • Hjørnetillæg 500,00 kr. 14 dage før arrangement start tillæg 500,00 kr. pr. 6 meter.
  En evt. brandvej betragtes som en hjørnegrund er også + 500,00 kr., da der er flere facademeter end ved kun i fronten.
 • Opstilles der mere end de 6 meter i dybden, bliver kræmmeren øjeblikkeligt bedt om at rette ind. Ved gentagelser betragtes dette som brud på kontrakten og kræmmeren bedes forlade pladsen uden tilbagebetaling af standleje.

Det vil kun være muligt at få stillet telt op tidligere end 24 timer før markedet, hvis det er en af markedets godkendte samarbejdspartnere. Kan kun ske ved skriftlig aftale med markedskontoret.

Godkendte firmaer

Standtyper

 • Alm. stade måler 6 meter (front) x 6 meter (dyb), 2 moduler.
 • Loppestade (kun søndag) 3 meter (front) x 4 meter (dyb), uden strøm.
 • Stade med levnedsmidler (kontakt os for information).

Stademoduler

Hver række har et bogstav, og på hvert stademodul ligger en brik med nummeret midt på staden. Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre.

Der må kun sælges de angivne varer som der er tilmeldt. Der kan ikke ændres i dette. Stadeholdere som ikke overholder dette, vil blive bortvist. Markedskontoret forbeholder sig ret til uden grund at afvise en tilmelding.

Bemærk, at der skal indbetales en miljøafgift på 500,00 kr. pr. stade, som tilbagebetales sidste dag på markedet i informationen, når jeres plads er tjekket ud, og staden er fuldstændigt ryddet og rengjort. Tidligst søndag kl. 18:30. Er pladsen forladt før lukketid Er pladsen forladt før lukketid eller pakket ned før kl. 18 bliver beløbet ikke tilbagebetalt. Miljøafgiften kan kun tilbagebetales denne aften!

Vigtigt

Alle kræmmere som har forretning skal indsende CVR-nummer på forretningen, som er tilmeldt den enkelte stade. Det er ikke tilladt at overdrage en stade til anden side, eller at dele en stand. Sker dette, vil den enkelte blive bortvist fra pladsen uden refundering af indbetalte. Samme hvis der står en sælger/virksomhed som ikke er registret i tilmeldte virksomhed. Ligeledes må der kun sælges varer som er registreret i tilmeldingen. Er der andre varergrupper, må disse ikke sælges på standen.

Alle kræmmere skal holde åbent fra kl. 12:00 fredag til kl. 20:00, samt lørdag kl. 10:00-20:00 og søndag kl. 10:00-18:00. Alle kræmmere, som ligger omkring markedets festtelt, skal have åbent til kl. 22:00. Vi annoncerer med disse åbningstider og beder jer om at overholde dette.

NB! Er pladsen ikke besat til markedets åbningstid, kan den udlejes til andens side uden kompensation. Der må IKKE køres på pladsen i åbningstiden. Dette bedes du/I overholde af hensyn til tilladelsen, publikum og jer selv.

De som sælger fødevareprodukter, skal selv sørge for de nødvendige tilladelser. Hvis den enkelte stand ikke kan godkendes af myndigheder, er markedsarrangøren uvedkommende og tilbagebetaling af stadeleje vil ikke finde sted.

Der må ikke handles med stinkbomber eller våben af alle typer. Vi har runderende vagter og hundevagt om natten.

Loppesøndag

Adgang til indskrivning fra kl. 08:00 søndag. Medbring kvitteringen du har modtaget via e-mail. Der må kun køres til pladsen og læsse af. Herefter skal bilen parkeres på kræmmer-p-plads i området bag række J. Kun 1 bil pr. stand kan køre ind. Miniloppe 2 x 2 meter er kun 1 dag. Fyldes der mere end 2 x 2 meter, er prisen som alm. loppestand.

Kopivarer

Stande med kopivarer er IKKE velkomne. Se mere på www.stoppiratkopiering.dk. Husk, at kvittering skal medbringes og fremvises ved ankomst i informationen før opstilling.

Generelt

 • Ingen løse hunde på pladsen.
 • Stadetilmelding er bindende. Ved afmelding af stand senest d. 14/02 vil markedskontoret tage et administrationsgebyr på 600,00 kr. + moms. pr. stand. Ved afmelding efter d. 15/02 til 28/02 returneres maks. 50 %. Herefter ingen tilbagebetaling. Dette indebærer også sygdom.
 • Hvis markedet ikke kan gennemføres grundet force majeure (f.eks. jordskælv/oversvømmelse/terror/virus) eller andre forhold som arrangøren ikke er herre over, er markedets arrangør ikke erstatningspligtig for eventuelle tab, som udstiller/lejer måtte have.
 • Anden ydelse. evt. vandtilførsel, ekstra strøm m.m., kun mod forudgående aftale. Afregnes efter regning kontant på pladsen inden opsætning.
 • Spildevand skal opsamles i stadeholders egen beholder. Sker dette ikke vil evt. fakturering finde sted.
 • Opstilling tidligst (onsdag kl. 12:00 Bellahøjmarked i april) torsdag kl. 11:00. Åbningstider: Fredag kl. 12:00-20:00, lørdag kl. 10:00-20:00 og søndag kl. 10:00-19:00 (musik slutter kl. 22:00 fredag og lørdag). Stader ved Tivoli skal have åbent til kl. 22:00 fredag og lørdag. Stader som ikke ligger ved Tivoli lukker ca. kl. 19:30-20:00 og senere.
 • Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling.
 • Du får 1 p-kort pr. stand som udleveres ved ankomst. Kan bilen ikke være på bestilte antal kvm., skal bilen parkeres på kræmmerparkeringen. Biler som ikke holder på kræmmerparkeringen, men parkerer bag kræmmerstanden (uden for standen), fjernes på ejers regning.
 • HUSK! Pladsen skal være ryddet senest søndag aften.
 • Husk, der skal forefindes godkendte pulverslukkere på madstader. Tjek af brandudstyr fortages fredag kl. 09:00. Er stadeholder ikke på pladsen til tjek, vil der komme tillæg 350,00 kr. for ekstra besøg til tjek. Betales kontant på pladsen.
 • Der må ikke graves uden kommunens tilladelse. Er der ikke indhentet tilladelse hertil, vil evt. skade skulle betales af udstiller/lejer af stadepladsen (inddragelse af depositum). Ligeledes hvis stadepladsen ikke efterlades ryddelig og rengjort, fremsendes regning for oprydning til lejer af staden.
 • Er der indsigelser mod den/de tildelte stade/r, skal der rettes henvendelse til arrangøren senest 4 dage efter modtagelse af denne. Dog senest 18 dage før arrangement, da der herefter ikke kan gøres krav om ændring.
 • Stadelejer skal have åben i markedets åbningstid, da vi forbeholder os ret til at videreudleje til anden side uden erstatning til lejer af staden.
 • Stadelejer forpligter sig til at have godkendte elektriske installationer på staden. Benyttes der uautoriseret grej som er skyld i nedbrud af el-forsyning, eller forvolder skade på tredjepart, vil den enkelte stadeholder ikke blive koblet på før skaden er udbedret (nyt el-grej) på stadelejers regning, samt erstatning I tilfælde, der forvoldt forvoldt skade på anden- og tredjeparts ting og person.
 • Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre eller deles med andre. Sker dette vil en bortvisning finde sted uden erstatning eller refundering af stadeleje. Der må kun sælges de på tilmeldingsblanketten angivne varer. Forefindes der andre varegrupper på standen, skal disse fjernes. Der må på stadepladserne ikke forefindes tivoli-lignende aktiviteter som gevinstspil, lykkepakker o.lign.
 • Der må ikke opsættes reklamer på pladsen eller standen, eller reklameres for andre markeder uden tilladelse fra markedskontoret. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning.
 • Stadelejer skal have ansvarsforsikring dækkende for person og tingskade som forvoldes af stadelejer eller stadelejers personale. Stadelejer skal dække for evt. huller i jord eller manglende græs på det lejede område.
 • Stadelejer er erstatningspligtig for ødelagte ting på og omkring staden. Gælder bl.a. knækkede/afsavede grene, påkørsel af låge/r eller hegn m.m. Det er IKKE tilladt at lave/bore huller i jord/beton/sten/asfalt.
 • Depositum/miljøafregning (retur) søndag mellem. kl. 18:30-21:00, og kun på pladsen.
 • Depositum inddrages, hvis stade er forladt før lukketid eller ikke er opstillet til tiden.

Tilmelding

Ved tilmelding senere end 1. mdr. før marked, kan der forekomme bookinger som overlapper hinanden – her er det “først til mølle princippet”der er gældende, der er gældende. Det er den indbetaling som er modtaget først, som er gældende. Arrangør tager ikke ansvar ved for sen indbetaling, hvis den lovede plads er solgt til anden side.

Ved tilmelding i ugen op til markedet, kan der forekomme ændring i placeringen, hvilket vi forbeholder os ret til.

Ankomst til marked

Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling. Er du i tvivl om hvorvidt dit standnummer stemmer overens med din faktuelle plads, bedes du henvende dig til medarbejderne inden markedets 1. dag, for at få evt. misforståelser udredt. Henvendelser efter markedets start vedr. forkert plads eller lign. kan ikke rettes eller gives dispensation for.

Du får 1 køretilladelse pr. kræmmerstand (ikke pr. købt modul). Denne udleveres ved ankomst.

Hver stadeholder skal selv medbringe nødvendige borde, telte (med mindre dette lejes hos teltfolk) og andet inventar.

Kørsel

Ind- og udgange er bemandede en time før åbningstiderne. Den udleverede køreseddel skal udfyldes og lægges i det køretøj, den er udstedt til – påført med kræmmernavn, firma, telefonnummer, samt registreringsnummeret for det pågældende køretøj. Det er ikke tilladt for kræmmere, leverandører, publikum eller andre, at køre på selve pladsen i åbningstiden.

Parkering

Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 1 køretøj med direkte tilknytning til stadepladsen. 1 bil og campingvogn (ikke to biler). Parkering skal her ske inde på bestilte stadeplads.

Køretilladelser

Ved ankomst inden markedsopstart, udleveres der 1. køretilladelse til den tilmeldte kræmmer. Denne skal udfyldes med:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Køretøjets registreringsnummer

Den udfyldte køretilladelse skal ligge synligt i bilens forrude under HELE markedet. Mangler denne eller er den ikke udfylde korrekt, kan der nægtes adgang til pladsen.

Kræmmerparkering

Kan køretøjet med den godkendte køretilladelse ikke være på de bestilte antal kvadratmeter, skal køretøjet med den godkendte køretilladelse parkeres på kræmmerparkeringen. Se plantegning.

Er der flere end 2. køretøjer tilknyttet den betalte kræmmerstand, skal der købes en p-billet, og køretøjet kan parkeres på kræmmerparkering med den gyldige p-billet i forruden.

Køretøjer uden gyldig køretilladelse eller gyldig p-billet på kræmmerarealet vil blive fjernet på ejers regning. Parkering tættere end 10 meter fra containere og fællestelte er ikke tilladt.

Overnatning

Det er tilladt for den tilmeldte kræmmer, at overnatte 2 personer i campingvogn med godkendt brandalarm. Af hensyn til beredskabsmandskabet bedes overnatningen, samt antal, oplyses ved tilmelding.

Gas

Gastjek foretages fra fredag kl. 09:00. Herefter er der ingen garanti for, at boden kan få lov at lukke op, hvis myndigheder ikke har eller kan godkende den enkelte plads. De stande hvortil der bruges gas, skal der på standen være en synlig markering om brugen af gas. Sammen med godkendelse af gas, skal der også fremvises korrekt brandslukningsudstyr her til.

Godkendes gasanlægget ikke, vil staden ikke kunne få lov at åbne, før forholdene bliver tilrettebragt. Tilbagebetaling af stand eller “tabt arbejdsfortjeneste” vil ikke finde sted. En VVS-installatør vil foretage denne kontrol og godkendelse. Afregning fortages til VVS-installatør på stedet. Er stadeholder ikke klar til tjek til tiden, vil ekstra besøg af installatør kræve en ekstra betaling på 350,00 kr.

Madboder med gasanlæg skal være godkendt inden for det seneste år. Grøn mærkat for udendørs brug og gul mærkat for indendørs brug, og med datomærkning.

Strøm

 • Vær opmærksom på, at du skal huske 30 meter el-ledning til strøm.
 • El-udlægning og -tilslutning af 230 V maks. belastning 1.000 W, 5 amp. Ved mere belastning end 1.000 W op til 10 amp. + 1.500,00 kr. pr. udtag. Vor elektriker tager en kontrol under markedet, da vores erfaringer viser, at det bestilte ikke altid stemmer overens med faktiske forbrug.
 • Der accepteres kun kabler af følgende type: Gummikabel af typen H05, H07 og minimum 1,5 mm²
 • Forventet tilslutning er dagen før markedet åbner kl. 18:00.
 • El-udstyret skal overholde Sikkerhedsstyrelsen regler omkring kabler til festival, byggepladsinstallationer og midlertidig installationer.
 • §811 Midlertidige installationerBøjelige ledninger skal mindst være al. mindelig kappeledning, type H05.
 • §413.1.1.2 Jordforbindelse og beskyttelsesledereUds. atte dele skal forbindes til beskyttelsesledere.
 • §413.5.3.3 Alle til ledninger undtagen til ledninger til apparater af klasse II skal indeholde en beskyttelsesleder, der anvendes som udligningsforbindelse. Der må kun benyttes lovligt el udstyr og der skal anvendes CEE stik, slagfaste stik eller støbte stik ved tilslutning til markedets elforsyning. Det er til en hver tid og ved eventuelle tvivl elektrikeren og arrangøren, der afgøre om anvendte materiel må tilsluttes markedets elforsyning. Det er kræmmernes eget ansvar at medbringe tilslutning til godkendt strømforsyning, opstår der problemer kontaktes el-installatøren som er på pladsen og har døgnvagt. El-udstyr der ikke overholder reglerne vil blive konfiskeret.

Affald

Containerne er opstillet på containerarealet (flisearealet nær info), hvor affaldet skal sorteres i glas/porcelæn, elektronik, pap, træ, plastik og jern. På containerarealet vil være der være en medarbejder, som kan hjælpe og informere ved tvivl til håndteringen af dette.

Det er kræmmerens ansvar at holde sin stade pæn og ren efter egne produkter og stadens besøgende. Ved aflevering af stadepladsen om søndagen, skal ALT affald være fjernet. Ved mangel på dette, udbetales miljøafgiften ikke!

Pladsen skal være ryddet senest søndag aften ca. kl. 22:00.

Affaldshåndtering

For at markedet kan leve op til kravene for aflevering af affald, skal alt affald sorteres ved kilden og afleveres sorteret på affaldsstationen. Affald der ikke er sorteret, kan IKKE afleveres nogen steder. Derfor er det vigtigt at ALLE sorterer affaldet korrekt.

Vi har i markedsdagene oprettet en midlertidig genbrugsplads beliggende ved informationsvognen (bag om) indhegnet. Vi indsamler sorteret affald 1 gang i døgnet. Det er op til kræmmeren selv at skære papkasser op, og sortere det affald der skal afhentes.

Genbrugsstationen er åben i tidsrummet:

 • Fredag kl. 14:00-16:00 og kl. 20:00-21:00.
 • Lørdag kl. 06:00-08:00, kl. 14:00-16:00 og kl. 20:00-21.00.
 • Søndag kl. 06:00-08:00, kl. 14:00 -16:00 og kl. 19:00-22:00.

I dette tidspunkt vil affaldsdepotet være åbent og bemandet, så man kan få hjælp og vejledning.

Når man forlader markedet, skal man aflevere affaldet på genbrugspladsen – IKKE i sin egen eller naboens kræmmerbod! Regning eftersendes såfremt dette ikke overholdes.

Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner:

 1. Pap (papkasser skal være skåret/revet i mindre stykker).
 2. Brændbart, f.eks. husholdningsaffald og papir.
 3. Porcelæn, glas, presenning og sanitet.
 4. Træ, møbler, stolper, o.lign.
 5. Jern og metal.

HUSK: Salgs- og kræmmervarer er IKKE affald, og de skal tages med hjem!

Brandsikkerhed

 1. Telte skal være placeret 10 meter fra forlystelser.
 2. Ved hvert 1.000 kvadratmeter salgsareal skal der være en brandvej på 3-5 meter. Derfor er det vigtigt at hver kræmmer overholder den betalte stadeplads, da brandchefen ellers vil kunne lukke markedet.
 3. Den brandansvarlige og vagter tjekker flere gange dagligt at alle brandveje på de åbne arealer overholdes.
 4. De opstillede håndsprøjter tjekkes ligeledes flere gange dagligt, om de er korrekt fyldte på de opstillede pladser.
 5. Der hvor der er påkrævet pulver- og skumslukker, er det teltholderens eget ansvar at disse lever op til den godkendte standard.
 6. Der skal medbringes og opsættes mindst 1 stk. DS- godkendt ABC-pulverslukker (mindst 6 kg). Der vil blive foretaget stikprøvekontrol fra beredskabets side. I tilfælde af manglende godkendt pulverslukker, lukkes den pågældende stand øjeblikkeligt og kan først åbnes igen når standen er godkendt. Der må IKKE overnattes på stande uden godkendt pulverslukker. Samme sanktion kan komme på tale hvis der ophobes store mængder affald/tom emballage på standen. Vi opfordrer til at alle stadepladser har installeret røgalarm.
 7. Markedet sørger for, at det er muligt at få kontrolleret pulverslukkere på pladsen.
 8. Der må maksimalt være 1 stk. 11 kg gasflaske pr. stadeplads. Alle gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af DGP.
 9. Brug af al åben ild, grill og lignende i og ved stadepladsen er strengt forbudt.
 10. Alle veje og gangarealer skal holdes fri for udstillede varer, oplag etc. Facadelinien skal ubetinget respekteres. Dette gælder for alle, også selv om der er tilkøbt ekstra plads.
 11. Stadepladsens bagområde skal, hvis man sælger madvarer, være forsvarligt afspærret for publikum.
 12. I eller ved den enkelte stadeplads må der placeres én affaldscontainer med et rumindhold på maks. 1 kubikmeter til brug for mindre mængder affald. Denne skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
 13. Alt affald skal afleveres (sorteret), i de på pladsen anviste containere.
 14. Førstehjælp/samarittervagt/brandberedskab er placeret lige ved indgangen.

Samarbejds-
partnere

Carlsberg
Sara Teltudlejning