Betingelser

Tryk her for at se betingelserne:

Stadepris:
975 kr. pr. modul (3 facademeter x 6 meter dybe) min. 2 moduler.
500 kr. ekstra for en hjørneplads.

2 uger op til markedet 500,- i tillæg pr. 6 meter fasade
ekstra dybde kr. 500,- pr. 6 meter fasade

Det vil kun være muligt at få stillet telt op tidligere end 24 timer før marked hvis det er en af markeds godkendte samarbejdspartnere og kun ifølge skriftlig aftale med markedskontoret. TELT UDLEJER SKAL KONTAKTE ARRANGØR I GOD TID INDEN.

Godkendte firmaer:

Sara Telte
www.hvalsoe-teltudlejning.dk
www.tokkesdal-telte.dk
www.ørstedtelte.dk

Kære Kræmmer
Information og betingelser.
En stade er 6 m. front x 7 m. dyb. stade priser bestilt og betalt senere end 16 dage før markedets start vil
der komme et tillæg på + kr. 500,00
Loppestand  er alle dage og loppe søndag er ALLE i målene (3 m. front x 4 m. dyb uden strøm).
Det er ikke tilladt at gå udover bestilte mål, verskrides målene vil der komme et tillæg op til hvad alm. størrelse stand koster.
Hver række har et bogstav og på hver stade modul ligger en brik med nummeret midt på staden.
Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre.
Der må kun sælges de angivne varer som der er tilmeldt. Der kan ikke ændres i dette.
Markedskontoret forbeholder sig ret til uden grund at afvise en tilmelding.
Bemærk der skal indbetales miljø afgift kr. 500,00 pr. stade, som tilbage betales sidste dag på markedet i informationen, når jeres plads er tjekket ud, og staden er fuldstændigt ryddet og rengjort. Tidligst søndag kl. 18.30. Er pladsen forladt før lukketid tilbagebetales beløbet ikke! og miljø afgiften kan kun tilbagebetales denne aften.
VIGTIGT: ALLE kræmmere som har forretning skal indsende cvr. nummer på forretningen, som er tilmeldt den enkelte stade. Det er ikke tilladt at overdrage en stade til anden side, eller at dele en stand. (sker dette vil den enkelte blive bortvist fra pladsen uden refundering af indbetalte). samme hvis der står en sælger/ eller anden virksomhed som ikke er registret i tilmeldte virksomhed. ligeledes må der kun sælges varer som er reg. i tilmeldingen. er der andre varergrupper må disse ikke sælges på standen i værste fald kan stade holder bortvises. . Alle kræmmere skal holde åbent fra fredag kl. 14 til kl. 20.00 samt lørdag kl. 10 – 20 og søndag kl. 10 – 18. Alle kræmmere, som ligger omkring markedets/festtelt skal have åbent til kl. 22, vi annoncerer med disse åbningstider og beder jer om at overholde dette.
NB! Er pladsen ikke besat til markedets åbningstid, kan den udlejes til andens side uden kompensation. Der må IKKE kørers på pladsen i åbningstiden. Dette bedes du/i overholde af hensyn til tilladelsen, publikum og jer selv.
De som sælger fødevarer produkter, skal selv sørge for nødvendige tilladelser, hvis den enkelte stand ikke kan godkendes af myndigheder er markedsarrangøren uvedkommende og stadeleje tilbagebetaling vil ikke finde sted.
De stande som sælger fødevarer og andet hvortil gas skal tilsluttes, skal være opstillet senest kl. 10.00 på åbningsdagen da der vil være gas tjek.
Godkendes gasanlægget ikke vil standen ikke kunne få lov at åbne,tilbagebetaling vil ikke finde sted. VVS installatør vil foretage denne kontrol og godkendelse, afregning fortages til VVS installatør på stedet.
Der må ikke handles med stinkbomber, våben af alle typer
Vi har runderende vagter og hundevagt om natten.

LOPPE SØNDAG: adgang til indskrivning fra kl. 08.00 søndag. medbring kvitteringen du har modtaget via mail. Der må kun køres til pladsen og læsse af. herefter skal bilen parkeres på kræmmer - p-plads i området bag række J. kun 1 bil pr. stand kan kører ind.  
Mini loppe 2x2meter er kun 1 dag. Fyldes der mere end 2x2m. er prisen som alm. loppestand.

KOPIVARER! Stande med kopivarer er ikke velkomne. tjek se mere på www.stoppiraterne.dk
Husk kvittering skal medbringes og fremvises ved ankomst I informationen før opstilling.
•    Ingen løse hunde på pladsen.
•    Stade tilmelding er bindende. ?Ved afmelding af stand senest 1 mdr. før markedets afvikling vil markedskontoret tage et admin. gebyr kr, 600,00 + moms. (pr. stand).          Herefter ingen tilbagebetaling. Dette indebærer også sygdom.
•    Hvis markedet ikke gennemførers grundet force majeure (f.eks. terror,jordskælv/oversvømmelse) eller andre forhold som arrangøren ikke er herrer over, er markedets arrangør ikke erstatningspligtig, for eventuelle tab, som udstiller/lejer måtte have.
•    Vær opmærksom på du skal huske 30 meter el-ledning til strøm.
•    (El. udlægning og tilslutning af 230 v. max belastning 1000 W.) (5 amp.).?Ved mere belastning end 1000 w. op til 10 amp. + kr. 1500,- pr. udtag. ?Vor elektriker tager en kontrol under markedet, da vores erfaringer viser, at det bestilte ikke altid stemmer overens med faktiske forbrug.
•    Anden ydelse. evt. vandtilførelse - ekstra strøm m.m. kun mod forudgående aftale og afregnes efter regning kontant på pladsen inden opsæt.
•    Spildevand skal opsamles i stadeholders egen beholder. sker dette ikke vil evt. fakturering finde sted.
•    Opstilling tidligst torsdag kl. 12
•    Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling.
•    Du får 1 p-kort pr. stand som udleveres ved ankomst. ?Kan bilen ikke være på bestilte antal kvm. skal bilen parkeres på kræmmerparkeringen. ?Biler som ikke holder på kræmmerparkeringen, men parkerer bag kræmmerstanden (uden for standen, fjernes på ejers regning).
•    HUSK!. Pladsen skal være ryddet senest søndag aften.
•    (MADBODER MED GASANLÆG), SKAL VÆRE GODKENDT INDEN FOR DET SENESTE ÅR.
Grøn mærkat for udendørs brug og gul mærkat for indendørs brug, og med datomærkning.
•    Gas tjek foretages fredag kl. 9. Herefter er der ingen garanti for at boden kan få lov at lukke op, hvis myndigheder ikke har eller kan godkende den enkelte plads.
•    Husk, der skal forefindes godkendte pulverslukker madstader. Tjek af brandudstyr fortages også fredag kl. 9.00 i Bellahøj og fredag kl. 9.00 i Roskilde. Er stadeholder ikke på pladsen til tjek, vil der komme tillæg kr. 350,00 for ekstra besøg til tjek (kontant på pladsen)
•    Der må ikke graves uden kommunens tilladelse, er der ikke indhentet tilladelse hertil, vil evt. skade skulle betales af udstiller/lejer af stadepladsen, (inddragelse af depositum), ligeledes hvis stade pladsen ikke efterlades ryddelig og rengjort fremsendes regning for oprydning til lejer af staden.
•    Er der indsigelser mod den/de tildelte stade/r skal der rettes henvendelse til arrangøren senest 4 dage efter modtagelse af denne, dog senest 18 dage før arrangement. ?Da der herefter ikke gøres krav om ændring.
•    Stade lejer skal have åben i markedets åbningstid, da vi forbeholder os ret til at viderudleje til anden side uden erstatning til lejer af staden.
•    El. Stadelejer forpligter sig til at have godkendte elektriske installationer på staden. ?Benyttes der uautoriseret grej som er skyld i nedbrud af el-forsyning, eller forvolder skade på tredie part, vil den enkelte stadeholder ikke blive koblet på før skaden er udbedret (nyt el-grej) på stadelejers regning, samt erstatning I tilfælde, der forvoldt forvoldt skade på anden og tredie part ting og person.
•    Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre eller deles med andre, sker dette vil en bortvisning finde sted uden erstatning eller refundering af stadeleje. ?Der må kun sælges de på tilmeldingsblanketten angivne varer. ?Forefindes der andre varergrupper på standen skal disse fjernes. ?Der må på stadepladserne ikke forefindes tivolilignende aktiviteter som gevinstspil, lykkepakker o.lign.
•    Der må ikke opsættes reklamer på pladsen eller standen eller ?reklameres for andre markeder uden tilladelse fra markedskontoret. overtrædelse af dette kan medfører bortvisning.
•    Stade lejer skal have ansvarsforsikring dækkende for person og tingskade som forvoldes af stadelejer eller stadelejers personale. Stade lejer skal dække for evt. huller i jord, manglende græs på lejde område.
•    Stade lejer er erstatningspligtig for ødelagte ting på og omkring staden, gælder knækket grene/afsavet grene/påkørsel af låge/r hegn m.m. Det er IKKE tilladt at lave/bore huller i jord/beton/sten/asfalt.
•    Depositum/miljø afregning (retur) søndag mellem. kl. 18.30-21.00 og kun på pladsen.
•    Depositum inddrages, hvis stade er forladt før lukketid eller ikke er opstillet til tiden.

Er du med på 3 af nedenstående markeder giver vi 15% rabat på det 3. marked.
Er du med på 4 af nedenstående markeder giver vi 20% rabat på det 4. marked. (samlet max 20%)
(Gælder kun alm standard stande). (Max rabat kr. 2.000,-) (rabat ydes kun hvis betalingsfrist er overholdt)

Bedste hilsner
Markeds kontoret

Bellahøjmarked 28.- 30. april 2017
Roskilde Musik & Kræmmermarked 5.- 7. maj 2017
Børnehjælpsdagens Kræmmermarked 19.- 21. maj 2017
Roskilde Musik & kræmmermarked 11.- 13. august 2017

Roskildemarked
Adresse: Darupvej 9. 4000 Roskilde
Røde Kors Kræmmermarked Bellahøj
Adresse: Hvidkildevej 66. 2400 København NV.
Børnehjælpsdagens Kræmmermarked Bellahøj
Adresse: Hvidkildevej 66. 2400 København NV.

© 2010 - 2013 Kræmmermarked. Røde Kors Kræmmermarked Bellahøj | Roskilde Musik & Kræmmermarked |
Log ind